Pochválený buď Ježiš Kristus!

Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu


Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu

Jedným z veľkých obnoviteľov farnosti bol Ján Novotný. Pôsobil v našej farnosti 23 rokov. Prispel najmä k duchovnej obnove tunajšej farnosti.

V roku 1908 sa ako delegát za Ostrihomskú arcidiecézu - vikariát Trnava zúčastnil na kongrese o úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu v Ríme. Pri tejto príležitosti si vyžiadal povolenie na verejnú úctu Božského Srdca pre Trnavu a pre svoju farnosť v Tesároch.

Ako ctiteľ Božského Srdca a šíriteľ úcty k nemu 10. januára 1909 založil Oltárny spolok, ktorý v priebehu roka už mal 1145 členov. Pričom Tesáre a Mlyňany v roku 1910 mali 1430 obyvateľov.

V roku 1909 Ján Novotný zakúpil do farského kostola oltár Božského Srdca a prenosnú sochu Panny Márie. V tom istom roku zorganizoval slávnosť s eucharistickým sprievodom. Bola to prvá oficiálna púť k Božskému Srdcu Ježišovmu na Slovensku.

Procesia v uliciach Tesárskych Mlynian

Od roku 1909 sa púte k Božskému Srdcu tradične konajú po tesársko-mlynianskych uliciach. Za niekoľko rokov sa povesť tejto slávnosti rozšírila natoľko, že do Tesárskych Mlynian prichádzali pútnici v sprievodoch z okolia. K popularite procesie prispeli aj nástroje umučenia, ktoré kostolu venovala istá vdova. Tieto nástroje umučenia sa niesli v sprievode.

Tradícia pútí k Božskému Srdcu Ježišovmu v Tesárskych Mlyňanoch aj napriek obmedzovaniu a prekážkam sa udržala aj po nástupe komunizmu.

Nová kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola postavená a vysvätená v roku 1994 biskupom Mons. Vladimírom Filom.

V roku 2009 sme si pripomenuli vzácnych 100 rokov putovania k BSJ. Sviatočné dni boli vyvrcholením ročnej duchovnej obnovy. V predvečer slávnosti celebrovali svätú omšu kňazi, rodáci: Mons. Ernest Ludva, vdp. Jozef Šebo SDB a Mgr. Dušan Berta, dekan. Po svätej omši nasledovala procesia po tesársko-mlynianskych uliciach. Vyvrcholením osláv bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Na pamiatku výročia zasadil otec biskup „Viliamovu lipu“.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Zdroj:
- Milan Hromník: Z dejín farnosti Tesárske Mlyňany (upravené)
- archív farnosti


© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov