Pochválený buď Ježiš Kristus!

M. Hromník: Z dejín farnosti Tesárske Mlyňany

Použité pramene a literatúra


Pri spracovaní histórie v publikácii Milan Hromník: Z dejín farnosti Tesárske Mlyňany (Vráble 1996) boli použité nasledovné pramene a literatúra:



 1. Acsády, I.: Magyarország népegessége a pragmatica sanctio korában 1720-21. Budapest 1896.
 2. -ás: Smútok Trnavskej arcidiecézy. Katolícke noviny 1987, č.48, s.1.3.
 3. Bagin, A.: Banskobystrický biskup Dr. Štefan Moyses. Duchovný pastier, 1989, č.7, s.297-301.
 4. Bel, M.: Notitia Hungariae Novae Historico Geographica... Tomus IV. Comitatus Barsiensis. Vienna 1742.
 5. Benčať, F. a kol.: Arborétum Mlyňany. Martin 1956.
 6. Benčať, F. - Nábělek, F. - Steinhübel, G.: Arborétum Mlyňany vždyzelený park. Martin 1956.
 7. Bero, R. - Tábor, I. - Tomaško I.: Arborétum Mlyňany. Bratislava 1992.
 8. Bialeková, D.: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. I. zväzok. Nitra 1989.
 9. Borovský, Š. - Šálfálvyová, A: Zoznam chránených území Západoslovenského kraja. Západné Slovensko 4. 1977.
 10. Borovszky, S.: Bars vármegye. Budapest 1903.
 11. Botka, T.: Barsvármegye hajdan és most I. Pest 1868.
 12. Bucko, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava 1939.
 13. Čepček, Š.: Topoľčianky. Bratislava 1983.
 14. Dányi, D. Dávid, Z.: Az elsö Magyarországi népszámlalás (1784-1787). Budapest 1960.
 15. Dejiny Slovenska I. Bratislava 1986.
 16. Dr. J. Gábriš generálnym vikárom. Katolícke noviny, 1968, č.21, s.2.
 17. Gábriš, J.: Dejiny prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Bratislava 1968.
 18. Gábriš, J.: Dejiny tesárskej farnosti. Strojopis 1937.
 19. Gábriš, M.: Spomienka na arcibiskupa Júliusa Gábriša. Katolícke noviny 1992. č.45, s.8.
 20. Gergelyi, O.: Dejiny obcí okresu Nitra. Tesárske Mlyňany, Tesáre nad Žitavou. Hlas Nitrianskeho okresu VI., 3.novembra 1965, č.44, s.3-4.
 21. Györffy, G.: Az Arpád-kori Magyarország történeti földrajza I. Budapest 1963.
 22. Haiczl, K.: A Garamszentbenedeki apátság története. Budapest 1913.
 23. Juck, Ľ.: Majetky hronskobeňadického opátstva do roku 1235. Historické štúdie XVIII., 1973, s.121-156.
 24. Kapitulský, H.: Tesársky farár - bernolákovec Ján Rajczy. Katolícke noviny 1975, č.45, s.5.
 25. Knauz, N.: A Garan-melletti Szent-Benedikiapátság. Elsö kötet. Budapest MDCCCXC.
 26. Knauz, F.: Monumenta ecclesiae Strigoniensis I.II. Strigonii 1874, 1882.
 27. Kopčan, V. - Krajčovičová, K.: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin 1983.
 28. Korabinszky, J. M.: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Presburg 1786.
 29. Krištof, Š.: Osobné mená bývalej Tekovskej stolice. Bratislava 1969.
 30. Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
 31. Kujovský, R. - Fusek, G.: Pohrebisko z 10. storočia v Tesárskych Mlyňanoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Nitra 1984. s.130.
 32. Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.-II. Bratislava 1971, 1987.
 33. Marsina, R.: Štúdie k Slovenskému diplomatáru I. Historické štúdie XVIII., 1973, s.5-119.
 34. Marsina, R. a kol.: Slovenské dejiny. Martin 1990.
 35. Mons.RNDr. Július Gábriš. 1913-1987. Duchovný pastier, 1988, č.2, s.59.
 36. Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimus temporibus usque annum MDCCCXCIV. Strigonii 1894.
 37. Novák, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Martin 1972.
 38. Nový ordinár Apoštolskej administratúry trnavskej. Katolícke noviny, 1969, č.23, s.1.3.
 39. Oslanský, F.: Pozemkové vlastníctvo Ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku v stredoveku. Historický časopis 38, 1990, č.3, s.364-390.
 40. Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava 1977.
 41. Podhorec, G.: Reprezentant národa pred najvyššími fórami. Katolícke noviny 1982, č.43, s.5.
 42. Podracký: Veľkňaz zo Slepčian, ktorý bol umelcom-grafikom. Katolícke noviny 1976, č.38, s.4.
 43. Radványi, C. A.: Pomoc našichrodákov pri záchrane Viedne. Katolícke noviny 1983, č.38, s.4
 44. Rakovský, Š.: Z histórie Tekova. Vlastivedný časopis, 1961, s.67-71.
 45. Rakovský, Š. a kol.: Zlaté Moravce. Bratislava 1969.
 46. Retrospektivní lexikon obcí Československé republiky 1850-1970. I.-II. Praha 1978.
 47. Ruttkayová, J.: Záchranný výskum v Tesárskych Mlyňanoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Nitra 1985. s.212-213.
 48. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus I. Bratislava MCMLXXIII.
 49. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus II. Bratislava MCMLXXXVII.
 50. Steinhübel, G.: Arborétum Mlyňany v minulosti a dnes. Bratislava 1957.
 51. Szerémi (Ódescalchi, A.): Emlékek Barsvármegye hajdanából (1439-1711). Budapest 1892.
 52. Súpis pamiatok na Slovensku. III. Bratislava 1969.
 53. Tagányi, K.: Nyitramegye helyneveinek magyarazáta. Opis dr. Otmara Gergelyiho zo 7. a 8. ročníka časopisu Nitramegyei közlöny 1887-1888.
 54. Theiner, A.: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. Tomus I. 1216-1352. Romae MDCCCLIX.
 55. Varsik, B.: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava 1984.
 56. Varsik, B.: Zo slovenského stredoveku. Bratislava 1972.
 57. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 3. bratislava 1978.
 58. Vozárová, M.: Turistický sprievodca ČSSR. Tríbeč, Pohronský Inovec. Bratislava 1983.
 59. Vörös, K.: Az elsö magyarországi népszámlálás Bars megyében. Történeti sztatisztikai évkönyv 1961--1962. Budapest 1962. s.192-216.
 60. Vrteľ, L.: Erb obce Tesárske Mlyňany. Strojopis. Bratislava 1995.
 61. Za otcom biskupom Júliusom Gábrišom. Rodinné spoločenstvo. 1988, č.1, s.6-8.



© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov