Pochválený buď Ježiš Kristus!

Oznamy vo farnosti

Farský kostol Zvestovania Pána

Bohoslužby
 • Milí farníci,
 •    
 • v nadväznosti na možnosť verejného slávenia bohoslužieb pri zachovaní potrebných pravidiel, chcem vyjadriť moju veľkú radosť a povzbudiť vás k účasti na bohoslužbách. V súvislosti s tým pokladám za potrebné ozrejmiť aj nasledujúce skutočnosti:
 •    
 • kostol sa bude otvárať pre verejnosť iba 10 minút pred začiatkom bohoslužby
 • vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
 • pred vstupom do kostola si treba aplikovať dezinfekciu na ruky, prípadne použiť jednorazové rukavice
 • odstup medzi osobami pri vchádzaní aj vychádzaní z kostola musí byť minimálne 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti)
 • nedeľné bohoslužby sa budú slúžiť nasledovne:
 •    - v sobotu o 18:00 hod. bude slúžená sv. omša s platnosťou na nedeľu (je určená hlavne pre mládež a osoby, ktoré musia v nedeľu nastúpiť do práce);
 •    - v nedeľu o 7:30 hod. bude sv. omša prednostne pre seniorov nad 65 rokov (prípadne pre ich sprievod); Seniorom samozrejme nemožno brániť, ak prídu na inú sv. omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená. Treba mať však na zreteli, že úmyslom takéhoto vekového rozdelenia účasti na sv. omši nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.
 •    - tzv. „veľká sv. omša“ o 10:30 hod. bude slúžená pre ľudí do 65 rokov;
 • kapacita kostola je vzhľadom na dodržanie potrebných hygienických nariadení ohraničená na 100 veriacich, preto pri vstupe do kostola každý veriaci dostane lístok, aby služba pri dverách vedela určiť, či je už naplnená stanovená kapacita kostola. Po vstupe do kostola prosíme lístky vrátiť späť do košíka pri sklenných dverách. Sadnúť si môžete len na farebným lístom označené miesto.
 • Pozor! Ak sa sv. omše zúčastní celá rodina (napr. 5 ľudí zo spoločnej domácnosti), dostane dva lístky a obsadí celú lavicu. Preto vás prosíme, aby lavice boli prednostne obsadzované rodinami (4-5 osôb).
 • po obsadení kapacity kostola sa ostatní veriaci môžu zúčastniť sv. omše vonku, kde bude rozdávané aj sv. prijímanie (aj vonku treba dodržať dvojmetrový odstup; výnimku majú členovia spoločnej domácnosti)
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu)
 • sv. prijímanie bude rozdávané dvoma spôsobmi:
 •    - na ruku: veriaci si zloží alebo odhrnie rúško, na jednu ruku dostane Sv. Eucharistiu, odstúpi nabok a druhou rukou si ju sám vloží do úst v prítomnosti kňaza; ešte lepším spôsobom je, ak ju veriaci po odstúpení nabok prijme z ruky priamo do úst bez toho, aby sa Hostie dotýkal druhou rukou.
 •    - o v rade na sv. prijímanie treba takisto zachovať 2-metrové odstupy
 • pri vychádzaní z kostola je opäť potrebné dodržiavať 2-metrový odstup, aby sa zabránilo zhlukovaniu
 • kostol bude pravidelne dezinfikovaný (kontaktné plochy, kľučky, podlaha...)
 •    
 • Všetkých povzbudzujem k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá dodržali pre vzájomné dobro.
 •    
 • S duchovným pozdravom a požehnaním
 • váš kňaz Mgr. Karol Koníček far.


Tesárske Mlyňany:   31. mája - 7. júna 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 7:30 Slávnosť Zoslania Ducha Sv. Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rod. Ivaničkovú
10:30 Za farnosť
 
Po   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka  
Ut 18:00 9. týždeň cez rok † Miroslav
St 18:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Za obetavosť nás veriacich
Št 18:00 Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Poďakovanie za dar života a prosba o Bož. pomoc rod. Kováčovej
Pi 18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka Za ctiteľov Božského Srdca
So 18:00 9. týždeň cez rok † z rodiny Koníčkovej
Ne 7:30 Najsvätejšej Trojice, slávnosť Poďakovanie za 30 r. sv. manželstva a prosba o Božiu pomoc rod. Čikelová
10:30 Za farnosť


Vieska nad Žitavou:   31. mája - 7. júna 2020
Deň Čas Liturgia Úmysly svätých omší
Ne 9:00 Slávnosť Zoslania Ducha Sv. † Viktor Valkovič, manželka Helena a syn Jaroslav
 
Po   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka  
Ut   9. týždeň cez rok  
St 17:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Ďakovná - za dožitých 60 r. života
Št   Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok  
Pi 17:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka † Jozef Ďurček, manželka Mária a rodičia z oboch strán
So   9. týždeň cez rok  
Ne 9:00 Najsvätejšej Trojice, slávnosť † Ján Šabík - 1.výročie úmrtia


Farské oznamy


 • Tesárske Mlyňany
 • 1. Veriaci, ktorý sa dnes na Slávnosť Zoslania Ducha Sv. zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní Hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • 2. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac jún:
 • Evanjelizačný: Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.
 • Úmysel KBS: Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské povolania.
 • 3. Budúcu nedeľu bude obvyklá zbierka pre potreby farnosti. Finančné prostriedky budú obetované na nové kostolné vchodové dvere a na vrátenie pôžičky. Všetkým obetavým darcom vyslovujem vopred úprimné Pán Boh odplať.
 • 4. Milí veriaci, je dostatok voľných sv. omší, ktoré môžem obetovať na vaše úmysly. Môžete si ich dať zapísať. Hlavne tie ktoré neboli odslúžené počas karanténnych opatrení.
 • 5. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov, krstných rodičov a ich príbuzných bude v sobotu o 10:00 hod. v kostole alebo v jeho okolí. Ja sa budem venovať deťom a pán dekan zo Slažian dospelým.
 • 6. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok mesiaca. Sv. zmierenia vysluhujem aj cez týždeň, vždy 15 min. pred sv. omšou alebo po sv. omši tak dlho ako bude treba.
 • 7. Dvaja Bohuznámy darcovia venovali pre potreby farnosti po 40 eur. Srdečné Pán Boh odplať.
 • 8. Dnešným dňom sa končí liturgické slávenie Veľkonočné obdobie. Začína obdobie cez rok. Na poludnie sa budeme modlievať Anjel Pána.
 • 9. Chcem úprimne poďakovať za včerajšiu vydarenú brigádu. Pánu Meňhartovi za prácu s bagrom a všetkým mužom a ženám i rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí pomohli s úpravou okolia kostola i fary. Srdečné pán Boh odplať.
 • 10. Budúcu nedeľu bude slávnosť prvého sv. prijímania na sv. omši o 10:30 hod. Prosím veriacich, ktorých deti nemajú slávnosť, aby prišli na sv. omšu buď v sobotu večer alebo v nedeľu o 7:30 hod.
 • 11. Na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 100 Eur. Všetkým darcom patrí vďaka.
 •    
 •    
 • Vieska nad Žitavou
 • 1. Na upratovanie prosím veriacich bývajúcich v domoch č. 47 až 67.
 • 2. Veriaci, ktorý sa dnes na Slávnosť Zoslania Ducha Sv. zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní Hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • 3. Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac jún:
 • Evanjelizačný: Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.
 • Úmysel KBS: Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské povolania.
 • 4. Dnes je obvyklá prvonedeľná zbierka pre potreby tohto chrámu. Na budúcu nedeľu teda nebude. Obetavým darcom vopred vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.
 • 5. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov, krstných rodičov a ich príbuzných bude v sobotu o 10:00 hod. v kostole alebo v jeho okolí. Ja sa budem venovať deťom a pán dekan zo Slažian dospelým.
 • 6. Dnešným dňom sa končí liturgické slávenie Veľkonočné obdobie. Začína obdobie cez rok. Na poludnie sa budeme modlievať Anjel Pána.
 • 7. Nakoľko je v tomto týždni prvý piatok mesiaca. Sv. zmierenia vysluhujem vždy 15 min. pred sv. omšou alebo po sv. omši tak dlho ako bude treba.
 • 8. Na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 70 Eur. Všetkým darcom patrí vďaka.

**********

Ruženec v rodinách
Info:
"http://www.tvoj-strom.info/katechezy/posvaetnyruzenecvrodinachsdetmi"

Radostný ruženec:
"http://www.tvoj-strom.info/katechezy/radostnyruzenecvcaseskuskycovid-19"**********

Odporúčame pozrieť si video "Hľa, Tvoja Matka!". Je to informačné video o zjaveniach Ženy a Matky všetkých národov v Amsterdame.**********
Do Vašej pozornosti dávam prílohy, v ktorých nájdete dôležité informácie z Apoštolskej penitenciárie. Konkrétne ide o:

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie


Nótu Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie


Vysvetlenie formy spovede a mimoriadnych odpustkov od hlavného penitenciára J.Em. Maura kard. Piacenzu


Originál vyššie uvedeného dekrétu a nóty


**********
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tesárske Mlyňany oznamuje svojim veriacim, že môžu pristúpiť k individuálnej sv. spovedi alebo duchovnému rozhovoru, po predbežnom telefonickom dohovore na čísle Tel: +421 37 633 42 36 alebo 0910 900 677.
Po sv. spovedi bude ihneď aj individuálne sv. prijímanie podané na ruku.
Je potrebné zachovať všetky hygienické opatrenia pred šírením koronavírusu, ochranné rúško na ústach, dostatočný odstup od spovedníka.
Pokiaľ sa necítime celkom zdravý a nie je to nevyhnutné, spoveď odložme na vhodnejší čas.
Správa o stave farnosti 2019: vo formáte .pdf (111 kB)

Hospodárenie farnosti 2019: vo formáte .pdf (53 kB)

Bilancia 2019 Vieska nad Žitavou: vo formáte .pdf (263 kB)Správa o stave farnosti 2018: vo formáte .pdf (64 kB)

Hospodárenie farnosti 2018: vo formáte .pdf (57 kB)Štatút farskej rady: vo formáte .pdf (117 kB)

Kalendárny rok 2020Prikázané sviatky

  1. január Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  6. január Zjavenie Pána
21. máj Nanebovstúpenie Pána
11. jún Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
29. jún Sv. Peter a Pavol, apoštoli
15. august Nanebovzatie Panny Márie
  1. november Všetkých svätých
  8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána

Sviatky a slávnosti farnosti Tesárske Mlyňany

25. marec Titul farského kostola – Zvestovanie Pána
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
26. apríl Titul a benedikácia filiálneho kostola sv. Juraja - Vieska nad Žitavou - (Hody)
23. máj Spomienka sv. Urban
  7. jún Prvé sväté prijímanie
14. jún Božie Telo – procesia
21. jún PÚŤ - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  6. september Benedikácia farského kostola (Hody)
13. september Titul farskej kaplnky - Povýšenie sv. Kríža (Hody)
27. september Posviacka úrody vo Vieske nad Žitavou
18. október Sviatosť birmovania© RKC Farnosť Tesárske Mlyňany 2006 - 2020 | Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov